حوزه های مشاوره

فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
بازاریابی، بازرگاني، کسب و کار و مدیریت پروژه

زمینه های تخصصی

حوزه مدیریت

مدیریت پروژه
مدیریت اجرایی
مدیریت مقابله با تحریم و بحران
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار

حوزه بازرگانی


بازرگانی بین الملل
مذاکرات و قراردادهای بین الملل
بازاریابی، فروش و توسعه بازار
تجارت در شرایط تحریم

حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی


(CRM)مدیریت ارتباط با مشتری
(SRM)مدیریت ارتباط با تامین کننده
(MIS)سیستم های اطلاعات مدیریت
(E-Commerce)تجارت الکترونیک
(E-Business)سیستم های کسب و کار الکترونیک
(SCM)مدیریت زنجبره تامین
(KM)مدیریت دانش
(BS) سیستم های کسب و کار
(BPM)مدیریت فرآیندهای کسب و کار
(OM)مدل های سازمانی در عصر اطلاعات
(BPR)مهندسی معکوس فرآیند های کسب و کار
(IS/IT)فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
(VBS) سیستم های ارتباطی در محیط های مجازی کسب و کار